Algemene voorwaarden  |  Disclaimer  |  Sitemap

Algemene voorwaarden

Art. 1.
De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.

Art. 2.
De aanvaarde bestellingen zijn slechts verbindend na onze schriftelijke orderbevestiging.

Art. 3.
In geval van annulatie van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belopen van 10% van de waarde van de bestelling.

Art. 4.
De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

Art. 5.
Onze vrijwaringplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.

Art. 6.
De goederen worden verzonden op risico van de koper. De vervoerkosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper.

Art. 7.
Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van 15 dagen, de overeenkomst ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.

Art. 8.
De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling, geschiedt op risico van de koper.

Art. 9.
Wanneer wij tengevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

Art. 10.
De overeenkomst is van rechtswege ontbonden bij weigering of onmogelijkheid van toegang tot de werf zonder voorafgaande ingebrekestelling. In voorkomend geval is een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 35% van de nog te leveren prestaties en goederen.

Art. 11.
Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

Art. 12.
Klachten betreffende de levering van goederen en prestaties moeten ons toekomen per aangetekend en gemotiveerd schrijven binnen de acht kalenderdagen na de levering of na de prestaties.

Art. 13.
Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht werkdagen na de factuurdatum.

Art. 14.
Alle facturen zijn betaalbaar binnen de maand na de factuurdatum, tenzij anders werd bedongen.

Art. 15.
Bij niet- of laattijdige betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belopen van 9,5% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het openstaande saldo (met een minimum van 250 euro) eventueel te vermeerderen met alle noodzakelijke kosten van invordering.

Art. 16.
Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere levering van producten of prestaties stop te zetten zonder voorafgaande ingebrekestelling. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

Art. 17.
Op werkzaamheden vertrekkende vanuit een bestaande situatie, zoals reparatie's of aanpassingswerken of herstellingswerkzaamheden, geven wij geen garantie tenzij wij dit anders en schriftelijk bevestigen.

Art. 18.
Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.

Art. 19
In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

 

Versie: 22 mei 2008